I GODINA

10 sastanaka po 2 dana, ukupno 20 dana edukacije

1. Teorijske osnove kognitivnog pristupa: Prikaz teorije Alberta Elisa o emocionalnim
poremećajima. Predstavljanje ABC modela emocionalnih poremećaja
2. Koncept iracionalnih obrazaca mišljenja i njihovih derivata. Koncept zdravih i nezdravih
osećanja
3. Primena RE i KBT u psihoterapiji i u svakodnevnom životu
4. Blokade efikasnosti: kognitivne i bihejvioralne
5. Blokade efikasnosti: motivacione, automatizmi, emocionalne blokade
6. Faktori dobrog života – San, ishrana, kretanje , mišljenje, harmonizacija, humor,
kreativnost, socijalni odnosi
7. Standardna šema jedne terapijske seanse (samo prikaz uz live demo)
8. Greške u mišljenju
9. Koraci psihoterapijske seanse do 7-mog koraka
10. Koraci psihoterapijske seanse do kraja
11. Strukturisani pristup – Uvežbavanje koraka psihoterapijske seanse od 1 – 10 koraka
12. Uvežbavanje koraka psihoterapijske seanse od 10 – 16 koraka.
13. Sekundarni emocionalni problem. Peer Counceling – posle podne
14. Tehnike terapijskih intervencija (objašnjenje i uvežbavanje): Lanac zaključivanja
15. Tehnike – nastavak: Advokatus Diaboli, igranje uloga (zamena uloga terapeuta i klijenta),
uvežbavanje rada sa tabelom ABCDE itd.
16. Provera iracionalnih uverenja i formulacija racionalnih uverenja
17. Greške u psihoterapiji
18. Faze terapijskog procesa i priprema za ispit
19. Ispit
20. Dani kognitivnog pristupa za sve generacije – prezentovanje radova

 

 

II GODINA

10 sastanaka po 2 dana, ukupno 20 dana edukacije.

Prvih 10 dana edukacije je posvećeno Anksioznim poremećajima
1. Dijagnostika i diferencijalna dijagnoza anksioznih poremećaja, vrste anksioznih poremećaja
2. Dijagnostika i diferencijalna dijagnoza anksioznih poremećaja, vrste anksioznih poremećaja
– drugi dan
3. Generalizovana anksioznost
4. Peer Counceling (supervizija sa inostranim supervizorima)
5. Panika i agorafobija
6. Specifične fobije
7. Trema i asertivni trening
8. Peer Counceling (supervizija sa inostranim supervizorima)
9. Grupna terapija (kao tekući terapijski proces i kao radionica, tematska grupna terapija –
prednosti i nedostaci)
10. Terapija parova
11. Porodična terapija
12. Vrste i terapija seksualnih poremećaja
13. Modeli motivacije
14. Prokrastinacija
15. Poremećaji u svakodnevnom životu – kako ih prepoznati
16. Poremećaji u svakodnevnom životu – kako ih tretirati
17. Procesi u kognitivnom menadžmentu (Poslovno savetovanje rukovodilaca i stručnjaka u
srednjim i velikim firmama)
18. Procesi u kognitivnom menadžmentu (Poslovno savetovanje rukovodilaca i stručnjaka u
srednjim i velikim firmama). Definisanje prioriteta
19. Racionalno donošenje odluka
20. Dani kognitivnog pristupa za sve generacije – prezentovanje radova

 

III GODINA

10 sastanaka po 2 dana, ukupno 20 dana edukacije

1. Strategija i taktika terapije
2. Stress i burnout
3. Poremećaji ishrane
a. Bulimija
b. Anoreksija
c. Bulimoreksija
d. Poremećaji identiteta i slike o sebi
4. Kliničke slike i dijagnostikovanje depresije
5. Depresija – istorija tretmana depresije i prikaz neefikasnih, manje efikasnih i efikasnih
terapijskih modela
6. Depresija – primena kognitivnog pristupa u tretmanu depresije (uz primenu meditacije u
tretmanu depresije)
7. Poremećaji spavanja i njihov tretman
8. Dijagnostika poremećaja ličnosti
9. Terapija poremećaja ličnosti
10. OCD – dijagnostika i biohemija
11. OCD – medikamentozna terapija i kognitivni pristup u tretmanu OCD
12. Biohemija i dijagnostika bolesti zavisnosti
13. Tretman bolesti zavisnosti
14. Hipondrija
15. Hipohondrija
16. PTSD
17. PTSD
18. Analiza kliničkih slučajeva
19. Komparativna analiza:
a. Ezoterijskih i drugih palijativnih postupaka i i kognitivnog pristupa
b. Sistemskog pristupa (porodična terapija) i kognitivnog pristupa
c. NLP i i kognitivnog pristupa
d. Analitički orijentisanih terapija i i kognitivnog pristupa
e. Humanistilkih terapija i kognitivnog pristupa sa posebnim osvrtom na ulogu empatije
u psihoterapiji
20. Dani kognitivnog pristupa za sve generacije – prezentovanje radova