Edukacija iz RE&KBT

1.      Osnovni nivo edukacije traje godinu dana i uključuje 315 sati edukacije (Primary Certificate of the Albert Ellis Institute)

2.      Napredni nivo traje godinu dana i uključuje 370 sati edukacije  (Advanced Certificate of the Albert Ellis Instutute)

3.      Profesionalni nivo traje dve godine i uključuje 400+330 sati edukacije, supervizija i rada sa klijentima (opcija I sticanje nacionalnog sertifikata, opcija II sertifikat            Albert Ellis „Associate fellow of the AEI“)

4.      Praktični deo je supervizirana praksa i rad sa klijentima koji se odvija pod nadzorom  sertifikovanog RE & KBT terapeuta

5.      Ukupan broj je najmanje 1400 sati što je su skladu sa evropskim i nacionalnim standardima(teorije i metodologije, supervizije, sati ličnog rada, rada sa klijentima)

6.      Kada se ispune svi prethodni uslovi izlazi se na završni ispit kod internacionalnog supervizora iz RE & KBT

7.      Edukacija uključuje ukupno  650 sati teorije i metodologije, 150 sati supervizije, 250 sati ličnog, 350 sati rada sa klijentima.

 

Prva godina

Osnovni nivo (Primary Certificate of the Albert Ellis Institute)

 1. Teorijske osnove kognitivnog pristupa                                                                                                                                                                              40 sati
 • Nastanak i istorijski razvoj kognitivnog pristupa
 • Prikaz teorije Alberta Ellisa o emocionalnim poremećajima
 • Predstavljanje ABC modela emocionalnih poremećaja
 • Predstavljanje koncepta iracionalnih obrazaca mišljenja i njihovih derivata
 • Koncept zdravih i nezdravih emocija

 

 1. Metodologija RE & KBT                                                                     30 sati
 • Kliničke intervencije i strategije
 • Koncept elegantnog i neelegantnog terapijskog postupka
 • Koncept didaktičkog i Sokratovskog pristupa
 • Razlikovanje disfunkcionalnih obrazaca mišljenja i derivata i identifikovanje disfunkcionalnih obrazaca mišljenja primenom postupka inference chaining (lanac zaključivanja)
 • Primena strukturisanog postupka u svakoj seansi – rezime
 1. Supervizija                                                                                         40 sati
 2. Supervizija sa inostranim supervizorima                                          20 sati
 3. Grupna psihoterapija sa ličnim učešćem (Peer counseling – Edukanti su podeljeni u male grupe od 5 do 8 članova. Sa svakom grupom radi po jedan internacionalni supervizor a svaki od učesnika je obavezan da bude prvo terapeut a zatim pacijent u dijadi i da kao pacijent rešava svoj pravi emocionalni problem. Učesnici se superviziraju in vivo).                                                    45 sati
 • Učenje iz grešaka
 1. Tematska grupna psihoterapija (relaksacione tehnike i drugi paliativni postupci)                                                                                                                       60 sati

 

 1. Supervizirana praksa                                                                         80 sati

 

Ukupno sati:                                                                                           315

 

Na kraju prve godine se polaže pismeni ispit po sistemu multiple choice kojim se kandidati kvalifikuju za nastavak specijalizacije.

 

Preporučena literatura za pripremu ispita je:

– Vlajkov, M. Racionalno-emotivno bihejvioralna terapija – priručnik

– Ellis. A. Reason and Emotion in Psychotherapy

– DiGiuseppe, R., Doyle, K, Dryden, W. & Backx, W. A Practitioners Guide to Rational-Emotive Therapy 3rd Edition

– Dryden, W. & Neenan, M. The REBT Therapists Pocket Companion

– Dryden, W. Dealing with Emotional Problems – using Rational- Emotive Cognitive Behaviour Therapy: A Practitioners Guide

– Beck, A. et all. Cognitive Therapy of Depression

 

Druga godina

Napredni nivo (Advanced Certificate of the Albert Ellis Instutute)

 1. Teorija ličnog razvoja i blokade ličnog razvoja (Vlajkov)                              60 sati
 2. Metodologija dijagnostikovanja i prevazilaženja blokada ličnog razvoja    40 sati
 3. Tehnike prevazilaženja blokada ličnog razvoja (kognitivne, emotivne, bihejvioralne I kompleksne tehnike)                                                                     40 sati
 4. Tematska grupna psihoterapija (Peer counseling)                                      60 sati
 5. Supervizija                                                                                                    20 sati
 6. Supervizija sa inostranim supervizorima                                                      20 sati
 7. Tretman specifičnih kliničkih slika (generalizovana anksioznost, specifične fobije, burnout, hronični stres, opsesivno-kompulzivni poremećani, poremećaji ishrane, depresija)                                                                                                          80 sati
 8. Supervizirana praksa                                                                                    50 sati

 

Ukupno sati:                                                                                                             370

Profesionalni nivo

 

Za profesionalni nivo kandidati treba da ispune sledeće uslove:

 

 1. Završen osnovni i napredni nivo edukacije RE i KBT (sertfikat AEI i Institut für Kognitives Management)
 2. Tokom treće godine treba da imaju urađenih 5 supervizija terapijskih seansi, od strane internacionalnog supervizora sa liste AEI.

 

 1. RE & KBT psihopatologija (dijagnostikovanje i tretman poremećaja ličnosti, tretman nediferenciranih kliničkih slika)                                                80 sati
 2. Identifikovanje i prevazilaženje grešaka u psihoterapiji                              60 sati
 3. Supervizija                                                                                                    40 sati
 4. Supervizija sa inostranim supervizorima                                                      20 sati
 5. Etape terapijskog procesa (Početna etapa uključujući i probne seanse, psihodijagnostičko ispitivanje, izrada terapijskog plana. Srednji deo terapije je osposobljavanje pacijenata za samostalno prevazilaženje sopstvenih psihičkih poremećaja. Završna etapa je učvršćivanje stečenih funkcionalnih obrazaca mišljenja, njihova primena na svakodnevni život kao i uvežbavanje funkcionalnih oblika ponašanja)                                                                                          100 sati
 6. Terapijske radionice sa ličnim učešćem                                                       40 sati
 7. Supervizirana praksa                                                                                    60 sati

 

Ukupno sati:                                                                                                             400

 

Preporučena literatura:

– Dryden, W. Rational-Emotive Behaviour Therapy – Theoretical Developments

– Ellis, A. & Dryden, W. The Practice of Rational-Emotive Behaviour Therapy 2nd Edition

 

Četvrta godina

Nastavak osposobljavanja za profesionalni nivo

 1. Teorija: Druge psihoterapijske škole i pravci (ova predavanja će držati predavači po pozivu – zastupnici drugih terapijskih orijentacija) 60 sati
 2. Metodologija za sticanje vrhunske terapijske veštine 40 sati
 3. Supervizija 40 sati
 4. Supervizija sa inostranim supervizorima 20 sati
 5. Tematska grupna psihoterapija sa ličnim učešćem: terapijski maraton, trajne terapijske grupe i tematske terapijske grupe sa ličnim učešćem (depresija, psihoze, poremećaji zavisnosti)                                               50 sati
 6. Supervizirana praksa            120 sati
 7. Supervizija terapijskih seansi kod najmanje tri internacionalna supervizora ukupno                                                                       20
 8. Završni ispit – Golden tape 1

 

Ukupno sati:                                                                                                             330

 

Preporučena literatura:

– Beck, J. Cognitive Behavior Therapy, Basics and Beyond 2nd Edition

 

Tokom četvrte godine edukacije kandidati treba da urade i superviziraju 20 celih terapijskih seansi kod najmanje tri internacionalna supervizora sa liste AEI.

Za sticanje nacionalnog sertifikata kandidati treba da urade završni ispit – GOLDEN TAPE ( Vlajkov).

 

Nacionalni sertifikat

Profesionalni nivo traje 2  godine.

Nakon kompletene obuke(osnovni, napredni i profesionalni nivo) dobija se nacionalni sertifikat priznat od strane Saveza društava psihoterapeuta Srbije

 

Sertifikat  „Associate fellow of the AEI“

Od 1.7.2020 Albert Ellis Institut je promenio pravila edukacije vezano za sticanje završnog sertifikata.

Završna godina se realizuje u Albert Ellis Institutu preko webinara po izboru od najmanje 5 tematskih celina uz dodatnu superviziju 10 celih terapijskih seansi na engleskom jeziku ili prevedenih seansi na engleski jezik kao i završnog ispita na engleskom jeziku (golden tape) ili transkripta „golden tape“ na engleski jezik.

 

Napomena: kandidati koji ne žele da završe kompletnu obuku od četiri godine (uslov za dobijanje nacionalnog sertifikata) mogu odmah nakon prve godine obuke za profesionalni nivo   da završave obaveze u Institutu Albert Ellis iz NY. Uslovi: diploma osnovnog i naprednog nivoa i završena jedna godina za profesionalni nivo u Srpskom centru za RE&KBT.

Kandidati koji su već na edukacijama, obuku završavaju po starom programu i prema dogovorenim uslovima prilikom upisa.