Celine programa edukacije:

 1. Osnovni nivo
  – traje godinu dana i uključuje 310 sati edukacije
 2. Napredni nivo
  – traje godinu dana i uključuje 370 sati edukacije
 3.  Profesionalni nivo
  – traje tri godine dana i uključuje 400+330 sati edukacije
 4. Praktični deo je supervizirana praksa koja se odvija pod nadzorom sertifikovanog RE & KBT terapeuta (rad u ordinaciji ili u odgovarajudoj zdravstvenoj ustanovi)
 5. Kada se ispune svi prethodni uslovi izlazi se na završni ispit kod internacionalnog supervizora
  iz RE & KBT ovlašdenog za izdavanje internacionalnih sertifikataEdukacija uključuje ukupno 630 sati teorije i metodologije, 550 sati supervizije (od toga 310 sati supervizirane prakse pod nadzorom sertifikovanog RE & KBT terapeuta) i 250 sati rada na sebi.Predavači:Milenko Vlajkov, akreditovani psihoterapeut Lekarske komore Nemačke i psihoterapijske komore
  Nemačke, RE&KBT psihoterapeut i supervizor Instituta Albert Elis iz Njujorka.
  Kontakt: mvlajkov@mac.com
  tel: +491726241110Prof. dr Gordana Nikić, doktor psiholoških nauka, RE&KBT psihoterapeut i supervizor Instituta Albert
  Elis iz Njujorka.
  Kontakt: nikic.gordana@gmail.com
  tel: +381 63 73 65 817Simona Vlajkov, Mr.sci, RE&KBT psihoterapeut i supervisor Instituta Albert Elis iz Njujorka
  Kontakt: simona.vlajkov@kmteam.de
  tel.: +491727351929

 

 

Prva godina

Osnovni nivo (Primary Certificate)

 

 

1. Teorijske osnove kognitivnog pristupa

 • Prikaz teorije Alberta Ellisa o emocionalnim poremedajima
 • Predstavljanje ABC modela emocionalnih poremedaja
 • Predstavljanje koncepta iracionalnih obrazaca mišljenja i njihovih derivate
 • Koncept zdravih i nezdravih emocija
40 sati
2. Metodologija RE & KBT

 • Kliničke intervencije i strategije
 • Koncept elegantnog i neelegantnog terapijskog postupka
 • Koncept didaktičkog i Sokratovskog pristupa
 • Razlikovanje disfunkcionalnih obrazaca mišljenja i derivate; identifikovanje

disfunkcionalnih obrazaca mišljenja primenom postupka inference chaining (lanac
zaključivanja)

30 sati
3. Supervizija 40 sati
4. Supervizija sa inostranim supervizorima 20 sati
5. Grupna psihoterapija sa ličnim učešdem (Peer counseling – Edukanti su podeljeni u
male grupe od 5 do 8 članova. Sa svakom grupom radi po jedan internacionalni
supervizor a svaki od učesnika je obavezan da bude prvo terapeut a zatim pacijent u
dijadi i da kao pacijent rešava svoj pravi emocionalni problem.
(Učesnici se superviziraju in vivo)

 • Učenje iz grešaka
40 sati
6. Tematska grupna psihoterapija (relaksacione tehnike i drugi paliativni postupci) 60 sati
7. Supervizirana praksa 80 sati
Ukupno sati:  310

 

Preporučena literatura za pripremu ispita je:

– Vlajkov, M. Racionalno-emotivno bihejvioralna terapija – priručnik
– U pripremi je prerađeno i dopunjeno izdanje navedenog priručnika istog autora koje de biti
deo obavezne literature
– DiGiuseppe, R., Doyle, K, Dryden, W. & Backx, W. A Practitioners Guide to RationalEmotive Therapy 3rd Edition
– Dryden, W. & Neenan, M. The REBT Therapists Pocket Companion
– Dryden, W. Dealing with Emotional Problems – using Rational- Emotive Cognitive
Behaviour Therapy: A Practitioners Guide

 

Druga godina

Napredni nivo (Advanced Certificate)

 

 

1. Teorija ličnog razvoja i blokade ličnog razvoja 60 sati
2. Metodologija dijagnostikovanja i prevazilaženja blokada ličnog razvoja 40 sati
3. Tehnike prevazilaženja blokada ličnog razvoja (kognitivne, emotivne, bihejvioralne i
kompleksne tehnike
40 sati
4. Tematska grupna psihoterapija (Peer counseling) 60 sati
5. Supervizija 20 sati
6. Supervizija sa inostranim supervizorima 20 sati
7. Tretman specifičnih kliničkih slika (generalizovana anksioznost, specifične fobije,
burnout, hronični stres, opsesivno-kompulzivni poremedani, poremedaji ishrane,
depresija)
80 sati
8. Supervizirana praksa 50 sati
Ukupno sati:  370

 

Treća godina

Profesionalni nivo (Associate Fellow)

 

 

1. RE & KBT psihopatologija (dijagnostikovanje i tretman poremedaja ličnosti,
tretman nediferenciranih kliničkih slika)
80 sati
2. Identifikovanje I prevazilaženje grešaka u psihoterapiji 60 sati
3. Supervizija 40 sati
4. Supervizija sa inostranim supervizorima 20 sati
5. Etape terapijskog procesa (Početna etapa uključujudi i probne seanse,
psihodijagnostičko ispitivanje, izrada terapijskog plana. Srednji deo terapije je
osposobljavanje pacijenata za samostalno prevazilaženje sopstvenih psihičkih
poremedaja. Završna etapa je učvršdivanje stečenih funkcionalnih obrazaca mišljenja,
njihova primena na svakodnevni život kao i uvežbavanje funkcionalnih oblika
ponašanja)
100 sati
6. Terapijske radionice sa ličnim učešdem 40 sati
7. Supervizirana praksa 60 sati
Ukupno sati:  400

 

Preporučena literatura:
– Dryden, W. Rational-Emotive Behaviour Therapy – Theoretical Developments
– Ellis, A. & Dryden, W. The Practice of Rational-Emotive Behaviour Therapy 2nd Edition

 

Četvrta godina

Nastavak osposobljavanja za profesionalni nivo

 

 

1. Teorija: Druge psihoterapijske škole i pravci (ova predavanja de držati predavači po pozivu – predstavnici sopstvenih terapijskih orijentacija) 60 sati
2. Metodologija za sticanje vrhunske terapijske veštine 40 sati
3. Supervizija 40 sati
4. Supervizija sa inostranim supervizorima 20 sati
5. Tematska grupna psihoterapija sa ličnim učešdem: terapijski maraton, trajne
terapijske grupe i tematske terapijske grupe sa ličnim učešdem (depresija, psihoze,
poremedaji zavisnosti)
50 sati
6. Supervizirana praksa 120 sati
Ukupno sati:  330

 

Preporučena literatura:
– Beck, J. Cognitive Behavior Therapy, Basics and Beyond 2nd Edition

 

Peta godina

Sticanje kvalifikacije za izlazak na završni ispit

 

1. 20 supervizija audio snimaka terapijskih seansi sa najmanje tri internacionalna supervizora
2. Priprema i polaganje ispitne terapijske seanse – Golden Tape