1. Koliko traje edukacija za RE&KBT psihoterapeute?
Edukacija iz Racionalno-emotivne i kognitivno bihejvioralne terapije (RE i KBT) za psihoterapeute
traje četiri godine i sastoji se iz teorijske i praktične nastave, supervizije i ličnog rada.
Organizovana je u tri nivoa:

 • Primarni nivo edukacije (prva godina): Polaznici uče osnovne teoretske koncepte i principe
  prakse i uvežbavaju terapijske veštine uz superviziju. Takođe imaju lični rad.
 • Napredni nivo edukacije (druga godina): Polaznici uče teorijske koncepte i prakse kod
  različitih problema i poremećaja. Uvežbavaju terapijske veštine uz supervizije. Nastavlja
  se lični rad.
 •  Završni nivo edukacije (treća i četvrta godina): Nastava obuhvata procenu i tretman
  različitih poremećaja. Polaznici uče strategiju planiranja tretmana, primenu terapijskih
  tehnika i evaluaciju. Kontinuirano rade sa klijentima i superviziraju svoje radove kod
  supervizora. Lični rad i peer counseling i rad sa supervizorima traje do kraja edukacije.
  Uporedo sa predavanjima tokom treće godine započinje i rad sa klijentima. Polaznici imaju
  obaveze da prikazuju svoje radove i da kroz mentorski rad sa supervizorima i usavršavaju
  terapijsku veštinu.
 • U četvrtoj godini nastavlja se supervizorska praksa sve do predaje završnog rada.
 • Nastavljaju lični rad.

2. Koje domaće i međunarodne sertifikate dobijamo nakon edukacije za psihoterapeute?

 • Nacionalni sertifikat Saveza društava psihoterapeuta Srbije
 • Sertifikat Međunarodnog saveza udruženja za RE&KBT
 • Sertifikat IAREBT International Association for Rational Emotive Therapy – IAREBT). – Učlanjeni smo u IAREBT.
  Formirana je nova Internacionalna asocijacija za racionalno-emotivnu bihejvior terapijiu
  (International Association for Rational Emotive Therapy – IAREBT), koja je osnovana kao
  krovno internacionalno udruzenje koje okuplja dosadasnje pridruzene trening centre IAE
  (Institut Albert Elis).Ovoj asocijaciji su se priključili vodeći RE&CBT centri sa svih
  kontinenata, uključujući i centre iz Srbije.

3. Gde mogu da pogledam propozicije za sticanje nacionalnog sertifikata za psihoterapiju?

Propozicije o uslovima za sticanje nacionalnog sertifikata za psihoterapiju možete da pogledate na
sajtu Saveza društava psihoterapeuta Srbije. https://savezpsihoterapeuta.org/sticanje-nacionalnogsertifikata-za-psihoterapiju-nsp/

 

4. Gde mogu da proĉitam tekst programa edukacije za psihoterapeute i teme?
Program imate u prilogu, kao i teme za osnovni, napredni i završni nivo edukacije.

5. Koliko sati edukacije a koliko sati dodatnog liĉnog rada je potrebno za nivo psihoterapije? Šta znače dodatni sati ličnog rada?

Edukacija iz RE & KBT za psihoterapeute traju četiri do pet godina i sastoje se iz teorijske i
praktične nastave, supervizija i kontinuiranog ličnog rada i obuhvataju 1450-1500 sati.

Dodatni 250 sati ličnog rada nisu obuhvaćeni ovim programom.
Obavezni su za sve škole u Srbiji koje su pod kapom SDPS – Saveza društava psihoterapeuta
Srbije.

Ovo je uslov koji je neophodan za sticanje nacionalnog sertifikata.

6. Kako mogu da ostvarim dodatih 250 sati ličnog rada?

lični rad sa psihoterapeutom bilo koje priznate terapijske škole
učešće na radionicama sa ličnim radom
učešće u grupnoj terapiji
učešće na kongresima (učestvovanje na radionicama, grupnoj terapiji i sličnim programima koji
uključuju lični rad)
Napomena: važno je da sati budu potpisani od strane licenciranog psihoterapeuta.
Poželjno je pohađanje programe različitih psihoterapijskih škola koje su priznate.

Priznaju se i sati ličnog rada koji su ostvareni i u periodu pre početaka edukacije ako zadovoljavaju
pomenute uslove.

Isti uslovi za dodatne sate ličnog rada važe i za savetnike, s tim što se od nih očekuje 100 sati
ličnog rada.

7. Da li su obavezne radionice kod vaših predavaĉa?

Nisu. Radionice kod naših predavača nisu obavezne i ne predstavljaju uslov za sticanje završnog
sertifikata. Poželjno je da jedan deo radionica i grupnih terapija steknete radom sa
psihoterapeutima iz drugih škola.

8. Broj supervizija
Veliki broj supervizija imate u okviru edukacija. Radove sa klijentima prilikom supervizija izlažete
pred supervizorom i grupom. One su obavezne.
Završne supervizije, kao i završni rad (terapijski rad sa klijentima) detaljno pregleda i potpisuje
direktor za edukacije.

9. Kako je akreditovan program za kognitivnog savetnika?
Program za kognitivnog savetnika je akreditovan preko Udruženja za psihoterapiju, savetovanje i
koučing Srbije, koja je nacionalna asocijacija pri evropskoj asocijaciji za savetovanje – European
Association for Counselling.

10. Koliko traje edukacija za kognitivnog savetnika?
Program za kognitivnog savetnika je akreditovan preko Udruženja za psihoterapiju, savetovanje i
koučing Srbije, koji je nacionalna asocijacija pri evropskoj asocijaciji za savetovanje – EAC.

Program traje 3 godine (predavanja, peer counseling, rad sa supervizorima i sl.).U trećoj godini
predviđeno 10 supervizija i završni rad, kao i 100 sati ličnog rada.
Uslovi za sticanje dodatnih sati ličnog rada su isti kao i za psihoterapeute.

 

11. Ko može da pohaĊa edukacije za nivo savetnika?
Edukaciju iz kognitivno-bihejvioralnog savetovanja mogu da pohađaju polaznici koji imaju diplome
društvenih i humanističkih fakulteta.
Edukanti sa tehničkih fakulteta mogu da dobiju naše (interne) sertifikate. Ako se odluče da polažu
propedevtiku mogu da dobiju prema važećim propozicijama i nacionalni sertifikat za psihoterapiju.
O ovome odlučuje SDPS.
Ne snosimo odgovornost za eventualnu promenu koju će definisati Zakonom o psihotareapiji.

12. Koliko traje edukacija?
Edukacija traje do 3 godine.

13. Redovnost na nastavi

Važan uslov za sticanje sertifikata je i redovno pohađanje nastave. Imate mogućnost da u svakom
semestru izostanete najviše dva dana. U slučaju zdravstvenih problema tolerisaćemo maksimalan
izostanak od 4 dana. Svi izostanci preko toga biće nadoknađivani kako biste mogli da završite
obaveze.

14. Kada i kako da položim ispit?
Polaganje ispitnog testa je nakon prve godine u junu.

15. Još informacijama o Nacionalnom sertifikatu za psihoterapeute.

Što se tiče nacionalnog setifikata za psihoterapiju, imate sve informacije na njihovom sajtu. Kod
nas prolazite kompletan program edukacije, supervizije i potvrde o dodatnim satima ličnog rada. To
je naša odgovornost. Prošle godine SDPS je uneo izmene kako bi se uskladio sa budućim
zakonskim odredbama. To se odnosi na sve edukante u Srbiji.

16. Kome da se obratim za dodatne informacije?

Za sve informacije o satima ličnog rada, supervizijama, dolascima, vašim obavezama itd obratite
se direktno Srpskom centru na mejl srpskicentar.rekbt@gmail.com, a odgovor ćete dobiti od
koordinatora centra ili od direktorke centra Prof. dr Gordane Nikić.
Prijavu i skeniranu diplomu o završenom fakultetu šaljete na mejl Srpskog centra
srpskicentar.rekbt@gmail.com
Prijemni intervju organizujemo po pozivu u prostorijama Srpskog centra.